Các Bài Giới Thiệu Khác

NXB Tổng hợp Tp.HCM
NXB Tổng hợp Tp.HCM

Tác giả không chỉ vạch ra những điều thiết yếu nhất để tổ chức một cuộc họp có hiệu quả mà còn thảo luận cả vấn đề tác phong giao tiếp, phương pháp hỗ trợ cho các thành viên tham gia đóng góp ý kiến tích cực, và... >>Xem tiếp