Các Bài Giới Thiệu Khác

NXB Tổng hợp Tp.HCM
NXB Tổng hợp Tp.HCM

Tác giả đã viết quyển Nhân học tản mặc để một mặt minh oan cho Khổng Tử và Nho giáo, mặt khác đưa đến cho người đọc một số nhận thức mới về học thuyết của Khổng Tử, Mạnh Tử và các nhà Nho khác. >>Xem tiếp