Các Bài Giới Thiệu Khác

NXB Tổng hợp Tp.HCM
NXB Tổng hợp Tp.HCM

Chủ thể văn hóa đô thị gắn với hoạt động của con người trong quá khứ, hiện tại và tương lai thông qua các di sản văn hóa đô thị, chính sách văn hóa đô thị và môi trường văn hóa đô thị, nhằm bảo đảm sự cân bằng, hòa nhập... >>Xem tiếp