Đơn Vị Xuất Bản: NHÀ XUẤT BẢN THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Địa chỉ: 75 ngõ 5 Hoàng Tích Trí - Đống Đa - Hà Nội
Số sách giới thiệu: 9
Đôi dòng về Đơn vị xuất bản

Nhà Xuất bản Thông tin và Truyền thông là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, có tôn chỉ mục đích phục vụ các đối tượng bạn đọc sử dụng các tri thức khoa học, công nghệ, kỹ thuật, nghiệp vụ, kinh tế và pháp luật về báo chí; xuất bản; bưu chính và chuyển phát; viễn thông và Internet; truyền dẫn phát sóng; tần số vô tuyến điện; công nghệ thông tin, điện tử; phát thanh truyền hình và cơ sở hạ tầng thông tin truyền thông quốc gia (sau đây gọi tắt là thông tin và truyền thông); thực hiện chức năng xuất bản các xuất bản phẩm về thông tin và truyền thông và các xuất bản phẩm phục vụ nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

 

Thực hiện xuất bản:

 

 

a. Sách, tài liệu chính trị, pháp luật, văn hóa - xã hội, văn học, nghệ thuật: các văn kiện của Đảng, văn bản quản lý, chính sách, pháp luật về thông tin và truyền thông; sách lịch sử truyền thống, văn học nghệ thuật về thông tin và truyền thông; sách phục vụ nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền đối ngoại;

b. Sách, tài liệu khoa học - công nghệ, kinh tế: sách khoa học, công nghệ, quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật trong sản xuất, xây dựng; sách quản lý điều hành khai thác mạng lưới, kinh doanh; sách giáo trình, sách tra cứu, tài liệu tham khảo dùng cho các bậc học phổ thông, các hệ đào tạo, giới thiệu các công trình khoa học, các giải pháp mới trong và ngoài nước về thông tin và truyền thông;

c. Sách nghiệp vụ; danh bạ điện thoại, niên giám điện thoại và những trang vàng; các xuất bản phẩm khác có nội dung về thông tin và truyền thông (lịch; băng, đĩa; bưu ảnh, bưu thiếp...).

Thành Viên

Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông
Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông

Thamgia: 25/05/2009

số bài viết: 9


FOLLOWER

xem tiếp