Giới thiệu Tủ sách Nhận thức luận

Tủ sách Nhận thức luận là một tập hợp các công trình nghiên cứu về bản chất tư duy của con người, về con đường suy nghĩ một cách có chủ đích và có phương pháp nhằm giải quyết (nhận thức, lý giải, đề xuất) một vấn đề nào đó. Xuất phát từ những điểm nhìn khác nhau, các nhà nhận thức luận khám phá các chiều kích khác nhau về mối quan hệ giữa tâm trí và vật chất, về vai trò của tư duy và tri thức ở mọi cấp độ của đời sống con người. Thông qua tủ sách này, Ban biên tập Sách Hay muốn giới thiệu với bạn đọc một hệ thống tư duy từ tư duy giả tưởng, tư duy logic, tư duy biện chứng, tư duy chuẩn thức, tư duy phức hợp...