Các Bài Giới Thiệu Khác

Nguyễn Quang Diệu
Nguyễn Quang Diệu

Đà Lạt theo sự lần tìm về của Eric T. Jennings là một Đà Lạt trinh nguyên của cái thuở ban đầu ấy, một Đà Lạt là thủ đô mùa hè của Đông Dương và sẽ là một Đà Lạt của mùa xuân vĩnh cửu của một bộ phận người, một Đà Lạt quá ư xa lạ khiến không ít người trong chúng ta giật mình về sự (ngộ nhận) hiểu biết của chính mình bấy lâu. >>Xem tiếp