Các Bài Giới Thiệu Khác

Công ty sách First News - Trí Việt
Công ty sách First News - Trí Việt

Qua sự phân tích độc đáo của Peter Drucker, cuốn sách này mang lại một cơ hội hiếm có để nhìn lại những bước chuyển biến lớn trong cơ cấu các tổ chức, giúp ta hiểu rõ hơn vai trò của nhà quản lý trong nổ lực đổi mới không ngừng. >>Xem tiếp