Các Bài Giới Thiệu Khác

DT BOOKS
DT BOOKS

Cuốn sách sẽ cung cấp những tinh thần, tư tưởng và quan điểm cốt lõi nhất về CG, những yếu tố cấu thành nên CG, cũng như trao đổi những phương pháp để có thể triển khai CG trong điều kiện thực tế của các doanh nghiệp tại các quốc gia. >>Xem tiếp