Hạng mục giải sách hay

Hạng mục Giải Sách Hay

GSH gồm 2 hệ thống, mỗi hệ thống gồm 6 hạng mục, mỗi hạng mục gồm 2 thể loại như sau:

Hệ thống giải Sách hay dành cho sách kinh điển gồm 6 hạng mục, mỗi hạng mục gồm 2 thể loại, sẽ chỉ trao cho sách in, bằng tiếng Việt, được xuất bản tại Việt Nam sau 30/04/1975 và trước năm trao giải ít nhất là 5 năm.

Hệ thống giải Sách hay dành cho sách phát hiện mới gồm 6 hạng mục, mỗi hạng mục gồm 2 thể loại, sẽ chỉ trao cho sách in, bằng tiếng Việt, được xuất bản tại Việt Nam trong vòng 5 năm trở lại đây.

Trong hệ thống giải Sách hay dành cho sách phát hiện mới, ngoài 6 hạng mục nói trên, còn có thêm một hạng mục nữa (hạng mục thứ 7), gọi là hạng mục “Phát hiện mới khác”: Bao gồm tối đa ba giải, được trao cho tối đa ba tác phẩm/dịch phẩm thuộc bất cứ ngành nghề/lĩnh vực nào, nhưng không nằm trong hạng mục nào trong 6 hạng mục phát hiện mới nói trên.

Ngoài 2 hệ thống giải thưởng nói trên (hệ thống kinh điển và hệ thống phát hiện mới), mỗi một mùa giải, GSH sẽ cho công bố một tủ sách đặc sản, gọi là “Tủ sách chuyên đề”, gồm tối đa 20 cuốn sách mà Dự án Sách Hay khuyến đọc theo từng đối tượng/theo chủ đề/theo lĩnh vực mà Hội đồng Trao giải quyết định lựa chọn cho từng mùa giải. Chẳng hạn: Tủ sách thiếu nhi: 10 cuốn khuyến đọc dành cho thiếu nhi; Tủ sách khai phóng: 10 cuốn khuyến đọc về khai phóng,…

Tiêu chí xét tuyển Giải Sách Hay

Việc xét tuyển giải Sách hay sẽ được thực hiện theo đúng tinh thần giải thưởng, tiêu chí xét giải và các quy định trong Điều lệ Giải Sách hay. Tiêu chí xét giải của từng hạng mục giải Sách hay cụ thể như sau:

1.  Hạng mục sách Nghiên cứu: Sách có giá trị học thuật cao, đưa ra các phát kiến có tính đột phá hoặc góp phần giải mã các vấn đề văn hóa-xã hội của Việt Nam và thế giới trong thời đại hiện nay.

(Phạm vi đề cử và xét tuyển của hạng mục này chỉ bao gồm sách thuộc các ngành KHXH&NV)

2.  Hạng mục sách Giáo dục: Sách có giá trị đóng góp thiết thực vào việc phát triển nghiên cứu giáo dục, xã hội học giáo dục, tâm lý học giáo dục, triết học giáo dục…; phổ biến triết lý/ tư duy/ tư tưởng giáo dục, kiến thức giáo dục; phát triển người học, phát triển người dạy, phát triển lãnh đạo giáo dục, phát triển nhà trường; phát triển giáo dục, ngành giáo dục, nền giáo dục.

3.  Hạng mục sách Kinh tế: Sách có giá trị góp phần định hình nền tảng về khoa học kinh tế ở Việt Nam và/hoặc mang lại tư tưởng, tinh thần, nhận thức mới, có tính đột phá về các vấn đề kinh tế của Việt Nam, thế giới.

4.  Hạng mục sách Quản trị: Sách có giá trị góp phần định hình nền tảng về khoa học quản trị/kinh doanh ở Việt Nam và/hoặc mang lại tư tưởng, tinh thần, nhận thức mới, có tính đột phá về các vấn đề quản trị/kinh doanh của Việt Nam, thế giới.

5.  Hạng mục sách Văn học: Sách chứa đựng những tư tưởng văn hóa sâu sắc, tiến bộ, góp phần phản ánh và/hoặc giải mã được các vấn đề mà xã hội và con người đang phải đối mặt trong thời đại hiện nay, hoặc góp phần đưa ra được những định hướng hay xu hướng mới.

(Phạm vi đề cử và xét tuyển của hạng mục này chỉ bao gồm sách Tiểu thuyết)

6.  Hạng mục sách Thiếu nhi: Sách có nội dung và hình thức phù hợp với lứa tuổi thiếu nhi và có ý nghĩa giáo dục sâu sắc. Cụ thể, đó là những cuốn sách chứa đựng những giá trị phù hợp với quan điểm giáo dục tiến bộ của thế giới và của thời đại, hướng trẻ em đến những giá trị Chân-Thiện-Mỹ và giúp các em phát triển tư duy, phát triển nhận thức về xã hội, con người và khả năng tự quản trị cuộc sống và tự quản trị cuộc đời của mình.

(Phạm vi đề cử và xét tuyển của hạng mục này chỉ bao gồm sách Văn học Thiếu nhi)

7.  Riêng đối với các hạng mục thuộc hệ thống giải sách Phát hiện mới thì ngoài các quy định nói trên (cho từng hạng mục giải Sách hay) còn phải đáp ứng quy định sau: Sách là những tác phẩm/dịch phẩm được xuất bản chưa lâu (trong vòng 05 năm trở lại đây), có tính mới mẻ, đột phá cao; đại diện cho những xu hướng đọc sách, viết sách, dịch sách, làm sách tiến bộ.

8.  Tủ sách chuyên đề: gồm tối đa 20 cuốn sách là những tác phẩm/dịch phẩm do Dự án Sách Hay khuyến đọc cho từng đối tượng/ theo từng chủ đề/ theo lĩnh vực mà Hội đồng Trao giải quyết định lựa chọn cho mỗi mùa giải.

9.  Đối với sách dịch: Phải đảm bảo chuyển thể trung thực nguyên tác trong các vấn đề liên quan đến nội dung, phong cách (đối với các tác phẩm văn học), khái niệm thuật ngữ (đối với các tác phẩm nghiên cứu, khoa học).