Hội đồng trao giải

Hội đồng trao Giải Sách Hay

 1. Hội đồng trao giải (HĐTG) của GSH được thành lập hàng năm với sự chỉ định của Ban tổ chức. HĐTG gồm các Ông Bà có tên sau đây:

- Nhà văn, nhà nghiên cứu văn hóa Nguyên Ngọc
- Giáo sư Chu Hảo
- Tiến sĩ Quách Thu Nguyệt
- Nhà nghiên cứu triết học Bùi Văn Nam Sơn
- Nhà hoạt động giáo dục Giản Tư Trung

2. Quyền và trách nhiệm của HĐTG:

- Quyết định công nhận (hoặc hủy bỏ) kết quả GSH trong từng hạng mục Giải thưởng 

- Giữ quyền phủ quyết một kết quả xét tuyển nào đó (nếu như kết quả đó chưa phù hợp với mục đích, tinh thần, tiêu chí, nguyên tắc của Giải và/hoặc các giá trị cốt lõi mà Giải mong muốn xác lập).

- Quyết định phủ quyết chỉ có hiệu lực khi được tối thiểu 4/5 thành viên HĐTG tán thành. Khi đưa ra quyết định phủ quyết, HĐTG sẽ có thư chính thức gửi đến Hội đồng xét giải có giải thưởng bị phủ quyết.

Hội đồng xét Giải Sách Hay

Hội đồng xét giải (sau đây gọi tắt là HĐXG) là các chuyên gia có uy tín chuyên môn trong từng hạng mục Giải thưởng và có uy tín đối với xã hội. Quy định về HĐXG như sau:

- HĐXG do BTC thành lập. Thành viên của các HĐXG sẽ do BTC lựa chọn và mời tham gia. Riêng HĐXG của hạng mục sách Phát hiện mới cũng chính là HĐTG.

- HĐXG của mỗi hạng mục có số lượng không quá 10 (mười) người và không ít hơn 05 (năm) người.

- HĐXG giao dịch chủ yếu qua E-mail hay thư giấy hay điện thoại. Phiên họp của HĐXG (nếu có) chỉ được tiến hành khi có ít nhất 2/3 số Thành viên HĐXG của hạng mục đó tham dự

- “Tinh thần giải thưởng” và “Tiêu chí xét giải” được nêu trong Điều lệ này là cơ sở để các thành viên HĐXG đánh giá, xếp hạng và đề nghị trao Giải thưởng phù hợp.

- Giấy chứng nhận Giải Sách Hay sẽ được ký bởi 01 (một) Thành viên đại diện cho HĐXG và/hoặc HĐTG và/hoặc BTC.

- Trong quá trình xét giải, nếu cần thiết phải có sự thay đổi về danh sách hay cơ cấu Thành viên HĐXG thì BTC chịu trách nhiệm điều chỉnh và có quyết định cuối cùng, đồng thông báo chính thức cho các HĐXG.

Ban Thư ký Giải Sách Hay

Ban Thư ký GSH (gọi tắt là “BTK”) được thành lập bởi Đơn vị tổ chức GSH, có quyền và trách nhiệm như sau:

- Xây dựng và đề xuất kế hoạch tổ chức Giải thưởng hằng năm, trình BTC (gồm Ban Điều hành Viện IRED và Ban thường trực Dự án Khuyến đọc Sách Hay) phê duyệt, và tổ chức thực hiện kế hoạch đó.

- Tổ chức đề cử giải Sách hay từ đông đảo độc giả (nhân sỹ, trí thức, chuyên gia, nhà báo, nhà giáo và đông đảo độc giả mê sách)

- Lấy danh mục sách đề cử từ các Thành viên HĐXG giải thưởng của từng hạng mục GSH

- Tổ chức các buổi thẩm định, lấy ý kiến nhận xét về danh mục sách đề cử và tổ chức các phiên họp của các HĐXG (nếu cần thiết).

- Tổng hợp danh mục sách đề cử để đưa vào vòng Sơ khảo cho HĐXG đánh giá, xếp hạng

- Cùng với HĐXG tổng hợp kết quả xét tuyển Giải thưởng trong từng vòng xét tuyển, trình để BTC và HĐTG ra quyết định công nhận và công bố các cuốn sách được nhận Giải thưởng.

- Triển khai các công việc để tổ chức giải thưởng và công bố giải thưởng theo kế hoạch đã được duyệt và theo chỉ đạo của Trưởng BTC.

- Là đầu mối liên hệ / giao dịch của Độc giả, HĐXG giải thưởng, HĐTG, BTC giải thưởng, nhà tài trợ và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến giải thưởng.